Trường mầm non Phúc Tuy năm học 2018-2019 gồm có 9 phòng học; trong đó có 7 phòng kiên cố và 2 phòng bán kiên cố.

- 01 nhà bếp

- 01 phòng y tế

- 03 nhà vệ sinh cho học sinh; trong đó có 02 nhà vệ sinh tự hoại và 01 nhà tạm.